اخبار داخلی

دریافت مجوز کسب بازاریابی شبکه ای
شرکت توکا پروانه کسب بازاریابی شبکه ای را برای مدت 5 سال از اتحادیه کشوری صنف کسب و کارهای مجازی دریافت کرد.
پلمپ شرکت غیرمجاز
شرکت بازاریابی شبکه ای غیرمجاز تلفیق هنر توسط مراجع و ارگان های مربوطه پلمپ شد.
اخطار کتبی به شرکت بازاریابی شبکه ای
پیرو تصمیم کمیته نظارت بر عملکرد بازاریابی شبکه ای، شرکت تلاش آفرینان تجارت (تات) با اخطار کتبی مواجه گردید.
تذکر به مدیران شرکت ها
اجرای بخشنامه ابلاغی به شرکت های دارای پروانه کسب بازاریابی شبکه ای در رابطه با اطلاعات مندرج در پایگاه داده ای شرکت ها
دریافت مجوز کسب بازاریابی شبکه ای
شرکت فوژان شبکه تجارت پاسارگاد پروانه کسب بازاریابی شبکه ای را برای مدت 5 سال از اتحادیه کشوری صنف کسب و کارهای مجازی دریافت کرد.
دریافت مجوز کسب بازاریابی شبکه ای
شرکت آرمان تدبیر اطلس پروانه کسب بازاریابی شبکه ای را برای مدت 5 سال ازاتحادیه کشوری صنف کسب و کارهای مجازی دریافت کرد.
دریافت مجوز کسب بازاریابی شبکه ای
شرکت عطا تجارت گستر کارنو پروانه کسب بازاریابی شبکه ای را برای مدت 5 سال ازاتحادیه کشوری صنف کسب و کارهای مجازی دریافت کرد.
دریافت مجوز کسب بازاریابی شبکه ای
شرکت سپاروک پخش پایدار پروانه کسب بازاریابی شبکه ای را برای مدت 5 سال از اتحادیه کشوری صنف کسب و کارهای مجازی دریافت کرد.
تصمیم گیری در رابطه با شرکت تعلیق شده
شرکت آویژه سگال که در تاریخ 96/4/10 با توجه به تعدد تخلفات شرکت، بر طبق نظر کمیته نظارت موضوع ماده 15 آئین نامه مواد (2) و (12) و تبصره ماده (87) قانون نظام صنفی به حالت تعلیق در آمده بود، پس از گذشت...
انتخابات نوبت اول هیات مدیره و بازرسی اتحادیه کشوری صنف کسب و کار های مجازی آغاز شد .

صفحات