بخش نامه های بازاریابی شبکه ای

انجام هریک از این تخلفات توسط کسب و کارهای مجازی حسب مورد برابر آیین نامه منجر به صدور اخطار، تعلیق فعالیت و لغو نماد اعتماد الکترونیک از سوی کمیته نظارت خواهد شد
مطابق آیین نامه موضوع مواد12، 2 و تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی
چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه ای
صدور پروانه کسب
اینفوگراف مراحل صدور پروانه کسب و مدارک و مشخصه های لازم برای شرکت های بازاریابی شبکه ای در فضای مجازی
آیین نامه اجرایی
آیین نامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی
نحوه اخذ مجوز شعب
مطابق با بخشنامه شماره 60/155422 مورخ 94/07/14 دبیرخانه کمیته نظارت بر فعالیت‌های بازاریابی شبکه‌ای و در اجرای تبصره ذیل بند 6 ماده 7 آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی به منظور تأسیس شعب...

صفحات