شناسه : 982
چهارشنبه 30 مرداد 1398 ساعت 16:22 2019-8-21 16:22:13
نشست کمیته آموزش   WFDSAدر ارتباط با وقایع و عملکردهاي مختلف انجمن صورت گرفت.
نشست کمیته آموزش WFDSAدر ارتباط با وقایع و عملکردهاي مختلف انجمن صورت گرفت.
نشست کمیته آموزش   WFDSAدر ارتباط با وقایع و عملکردهاي مختلف انجمن صورت گرفت. در این نشست، نتایج به دست آمده از گزارش اعضا نشان دهنده آن است که مجموعه ابزار تنظیم مقررات جهانی از طریق ارائه گزارش وضعیت در حال ارتقا می باشد.خلاصه قانونی شامل یک خلاصه از قوانین و دستورالعمل هاي فروش مستقیم است که در حال به روز رسانی می باشد.
کمیته علاوه بر این از طریق ادامه همکاري با کمیته خدمات انجمن و انجمن فروش مستقیم آمریکا در مورد پتانسیل تشکیل DSA در چین و بازنگري قوانین در چین به کار خود ادامه می دهد.
 
روند فروش مستقیم در سال 2016
خرده فروشی جهانی تا 1.9 درصد افزایش یافته و به مبلغ 182.6 میلیارد دلار رسیده است.
رشد فروش مستقیم
خرده فروشی جهانی سال به سال از 2015 تا 2016 افزایش یافته است.
صنعت فروش مستقیم رشد پایداري را طی زمان نشان می دهد بطوري که نرخ رشد سالیانه محاسبه شده  طی سال هاي2015-2016 حدود 5.2% برآورد شده است.
 
فروش صورت گرفته براساس مناطق مختلف
 
منطقه آسیا و اقیانوسیه بیشترین حجم فروش مستقیم را با 46%فروش جهانی به خود اختصاص داده است.
فروش سال به سال در تمامی مناطق جهان افزایش یافته که توسط 81 درصد از انجمن هاي فروش مستقیم منطقه اي هدایت میشوند، که در کشور هایشان رشد پایدار گزارش شده است. همین طورهرمنطقه رشد پایداري در طی سه سال اخیر نشان می دهد.
 
10 بازار برتر2016 که 80 درصد از فروش را به خود اختصاص داده اند:
 
آمریکا بزرگترین بازار فروش مستقیم در دنیا می باشد و پس از آن چین دومین رتبه را به خود اختصاص داده است. در سال 2016 شش مورد از 10 بازاربرتر فروش مستقیم در جهان رشد داشته اند.
 
نمایندگان فروش مستقل
 
رشد نماینده هاي فروش مستقل جهانی
 
تعداد نمایندگان فروش مستقل طی سال هاي 2013تا 2016رشد 1/3 درصدي داشته اند.
 
به طوری که بیش از 107 میلیون نفر نماینده فروش مستقل در فروش مستقیم فعال هستند.
 

 

 

 


اضافه کردن دیدگاه جدید