شناسه : 983
چهارشنبه 6 شهريور 1398 ساعت 09:55 2019-8-28 09:55:30
كمیته مدیریت اخلاق، منشور اخلاقی جهانی اخلاق را ترویج و اجرا می نماید. وظایف کمیته در ابطه با منشور اخلاقی به شرح ذیل است.
كمیته مدیریت اخلاق، منشور اخلاقی جهانی اخلاق را ترویج و اجرا می نماید. وظایف کمیته در ابطه با منشور اخلاقی به شرح ذیل است.
منشور اخلاقی WFDSA اعلام می¬دارد، که شرکت هاي فروش مستقیم و فروشندگان مستقل نباید از روش هاي فروش اغواگرایانه، فریبکارانه و غیرمنصفانه استفاده کنند.
كمیته مدیریت اخلاق، منشور اخلاقی جهانی اخلاق را ترویج و اجرا می کند که طی آن برنامه هایی را براي پیشرفت و تقویت فعالیت هاي خود انتظامی براي WFDSA و اعضاي وابسته به آن اجرا می کند. 
این کمیته، تعامل بین قوانین مدیران انجمن ها را تسهیل و بهترین روش را بین ملت ها به اشتراك می گذارد.   همچنین آگاه سازي از قوانین اخلاقی را بین اعضاي شرکت ها، رسانه، قانون گذاران و گروه هاي مصرف کننده ترویج می دهد.
 
فعالیت های 2015 الی 2017 
کمیته اخلاق و کمیته هاي زیرمجموعه آن به طور جدي و سرسختانه براي تجدید نظر در رابطه با برخی مقالات WFDSA و منشور اخلاقی آن با همکاری یکدیگر کار می کنند تا بتوانند بار اخلاقی را افزایش دهند و این مدل اخلاقی را در بازار تقویت کنند.
کمیته، استفاده از ابزارهاي مدل اخلاقی WFDSA را که شامل ابزارهاي منعطفی براي DSA ها و اعضاي آن براي ارتباط و ترویج می باشد، گسترش خواهد داد.
این ابزارها در وب سایت WFDSA به آدرس زیر دسترس می باشد.
 
 
HTTP://WFDSA.ORG/WORLD-CODE/ABOUT CODE
https://wfdsa.org/code-of-ethics-toolkit/

 


اضافه کردن دیدگاه جدید