شناسه : 987
سه شنبه 16 مهر 1398 ساعت 14:13 2019-10-8 14:13:57
WFDSA همواره طی فعالیت و تعاملات خود با شرکت های فروش مستقیم سراسر دنیا، فعالیت های حمایتی مثمر ثمری انجام می دهد.
شرح اقدامات حمایتی فدراسیون جهانی فروش مستقیم

فعالیت های حمایت گرانه WFDSA

WFDSA همواره طی فعالیت و تعاملات خود با شرکت های فروش مستقیم سراسر دنیا، فعالیت های حمایتی مثمر ثمری انجام می دهد.
WFDSA همواره طی فعالیت و تعاملات خود با شرکت های فروش مستقیم سراسر دنیا، فعالیت های حمایتی مثمر ثمری انجام می دهد. برخی از این اقدامات به شرح زیر است: 
 
ارتباطات
ابتکارات حمایتی، ارتباط را با سهامداران کلیدي صنعت از طریق تحقیق و ارتباطات گسترش می¬دهد.
 
کمیته حمایتی تمرکز خود را روي ثبات، سازگاري و شفافیت بیشتر در بین ارتباطات صنعتی قرار داده است تا  فروش مستقیم بهتر انجام شده و محیط آن ارتقا یابد تا فروشندگان و شرکت ها در آن مفیدتر باشند .
 
اپلیکیشن کاربردی WFDSA  در ماه دسامبر براي ارتباطات بیشتر، افزایش ارتباطات پیشرفته و اشتراك گذاري منابع داخلی و خارجی راه اندازي شده است.
 
راهنماي اطلاع رسانی جهانی که ابزار ارتباطی را برای DSA ها¬و شرکت هاي عضو آن براي کمک به افزایش درك و آگاهی عمومی از فروش مستقیم و پرورش ارتباط گسترده تر بین اعضاي شرکت ها فراهم می¬کند، ارائه شده است. 
 
طرح های نوآورانه 
 
توانمند سازي اقتصادي زنان در همکاري اقتصادي آسیا و اقیانوسیه (APEC)
WFDSA و اعضاي آن بر این باورند که سرمایه گذاري روي زنان کار آفرین و گسترش شرکت هاي کوچک درحال توسعه زنان به بهبود کلی اقتصاد جهانی و کاهش فقر و نابرابري در همکارهاي اقتصادي آسیا و اقیانوسیه (APEC) و حتی فراتر از آن کمک خواهد کرد. 
WFDSA در 43 امین کارگروه شرکت¬هاي کوچک و متوسط APEC در lima و 23 امین جلسه اداري که در پرو  برگزار شد، شرکت نمود.
WFDSA در مورد ابتکار توانمند سازي جهانی اقتصادي  زنان در همکاري با موسسه تجارت جهانی (GWEE) در همکاری با موسسه تجارت (IIB)در KELLY گزارش داد.  
GWEE یک مشارکت خصوصی دولتی بین دولت هايAPEC، سازما¬ن¬هاي حمایت از زنان، صنعت فروش مستقیم و شرکت هاي خصوصی است.
Maddy Ballantyne دستیار ارشد تیم آموزش فروش در این باره گفت: پر افتخارترین لحظات من زمانی است که به دیگر بانوان کمک می کنم تا با اعتماد به نفس شکوفا شوند، زمانی که آنها احساس خوبی دارند و می دانند که خوب به نظر می¬رسند یا زمانی که آنها مهارت هاي لازم را براي ساخت یک شرکت موفق کسب می¬کنند.
 
نوآوری در خدمات مشارکتی
کمیته اشتراك گذاري، اطلاعات جهانی را از طریق توسعه روش های فعال، آموزش و پرورش و فراهم سازی مشاوره  و کمک های حمایتی در زمان مناسب انجام می دهد. این کمیته شرکت های عضو را به ترویج اهداف مناسب، تشویق و آنها را به سمت آموزش های قانونمند و بنیادی برای اعضای شرکت ها سوق می دهد و آنها را ترغیب می کند تا یک گزارش وضعیت را از جانب صنعت فروش مستقیم ایجاد کنند.
برنامه عملکرد انجمن آمریکاي جنوبی در سانتاکروز بولیوي برگزار شد و dsa بولیوي میزبانی این نشست را بر عهده داشت.  این سمینار بر روي مسائل مختلف پیش روي این صنعت تمرکز داشت.
پانزدهمین برنامه عملکرد انجمن آسیا اقیانوسیه در دبی در ارتباط اولین مجمع عمومی خاورمیانه در مارس 2017 برگزار شد و میزبانی این برنامه را dsa دبی و دولت این کشور بر عهده گرفتند.
 

اضافه کردن دیدگاه جدید